لیست اعضای جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 رئیس کمیسیون

دکتر بهادر کرمی

1

 نائب رییس کمیسیون

دکتر عباس ظریفی

2

 دبیر کمیسیون

دکتر اسد معصومی اصل

3

 مدیر مرکز مشاوره

دکتر کاظم دلروز

4

عضو حقیقی

دکتر حمید رضا رجبی

5

عضو حقیقی

دکتر ابوالحسن مومن نژاد

6

 عضو حقیقی

دکتر علیرضا منفرد

7

 مدیر شاهد و ایثارگر

سعید عزیز پور

8

 مدیر آموزش

سیاوش باقری

9

 

لیست اعضای جلسه کمیسیون موارد خاص استانی    

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

رئیس کمیسیون

دکتر بهادر کرمی

1

نائب رییس کمیسیون

دکتر عباس ظریفی

2

دبیر کمیسیون

دکتر اسد معصومی اصل

3

مدیر مرکز مشاوره

دکتر کاظم دلروز

4

مدیر شاهد و ایثارگر

سعید عزیز پور

5

مدیر آموزش

سیاوش باقری

6